โครงการ สถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด

โครงการ สถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด

โครงการ สถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด จัดขึ้นโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบึงกุ่ม ร่วมกับ บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้ให้ความรู้ การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ แก่พนักงานบริษัท เอสพีกันสาด การมุ่งให้ความรู้ในเรื่องอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเสพติด สร้างการรับรู้ ความตระหนักถึงภัยอันตราย การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด